“The A.D.Sakharov Armenian Human Rights Protection Center”, NGO

NewsLetter to the Prime Minister of the Republic of Armenia

STATEMENT AND CALL

LETTER TO THE "MY STEP" ALLIANCE DEPUTY MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA SISAK GABRIELYAN

OPEN LETTER TO THE PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ-ՆԱՄԱԿԸ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և նրդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեն քննության առնելով Սախարովի կենտրոնի գրությունը  դիմել էր Արենի-1 քարայրի հնագիտական արշավախմբի ղեկավարին, որի պատասխանն էլ տրամադրել է Կենտրոնին, որը, ցավոք, որևէ հստակություն չմտցրեց մեզ հետաքրքրող հարցում...

../files/uploaded/Letter_Tourism_Areni.PDF

2017-08-28 07:49:02


Սախարովի կենտրոնի աշխատակազմի կարողությունների հզորացման դասընթաց, 07-10 հունիսի, 2017թ., Ծաղկաձոր

OPEN LETTER NOT ONLY TO THE RESIDENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, BUT TO ALL THE PERSONS FORMING THE ESTABLISHMENT OF THE COUNTRY

Letter to the Prime-Minister of the Republic of Armenia K.Karapetyan

Demand on clarifying the scope of liabilities of the water supplying company and customers

On October 19, 2016 A.D.Sakharov Armenian Human Rights Centre has applied to theState Committee of the RA Water Economy,  the RA Public Services Regulatory Commission and Yerevan Municipality for clarifying the scope of liabilities of the water supplying company and customers․On October 28, 2016 we received the written answer from the RA Public Services Regulatory Commission, according to which the commission had defined the draft of rules of drinking water supply and drainage, which will soon be submitted for public hearings.  

The draft of the rules of drinking water supply and drainage: http://www.psrc.am/am/announcements/anews/2275-2016-06-27-08-43-57 (Armenian)

The answer of the commission: ../files/uploaded/Response of the RA Public Services Regulatory Commission_English.pdf

The answer of the the State Committee of the RA Water Economy: ../files/uploaded/State Committee of Water Economy of the Republic of Armenia.pdf

The letter of Sakharov Centre: ../files/uploaded/Yerevan Jur_English.pdf

2016-11-02 13:38:22


Letter to the RA Minister of Defence 1   2    3    4    5