“Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն” ՀԿ

Analyses 

Սախարովի կենտրոնն իր առաջարկությունները ներկայացրել է «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ: Նախագիծը կարող եք գտնել այս կայքում http://moj.am/storage/files/legal_acts/ legal_acts_1751062099221_002.naxagic.himnavorum.teghekanq.pdf

2014

 

Դիտողություններև առաջարկություններ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

2014

 

ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից շրջանառության մեջ դրված ՙԱնձնական տվյալների պաշտպանության մասին՚ ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ http://moj.am/legal/view/article/701

2014

 

ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) ՚Օրենսդրական գործընթացի գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում՚ զեկույցի վերաբերյալ http://www.osce.org/hy/odihr/126129?download=true

2014

 

Հասարակական կազմակերպությունների դատական պաշտպանության իրավունքները սահմանափակված են ՀՀ օրենսդրությամբ

2014

 

Սոցիալական կապիտալի ձևավորման հիմնական գործոնների որոշման ուսումնասիրություն Երևան, Գյումրի, Գավառ քաղաքներում

2014

 

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխայի զարգացնող միջավայրի ապահովում

2014

 

ՀՀ  Գեղարքունիքի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի ինտերնետային մատչելիության մոնիտորինգ

2014

 

Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ (աղյուսակի տեսքով)

2014

 

Տեղեկանք «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին»  ՀՀ օրենքի և դրանից բխող իրավական ակտերի վերաբերյալ

2013 1    2   3    4    5    6